Beleid inzake de coronacrisis

 1. Home
 2. Onze vragen
 3. Beleid inzake de coronacrisis

Op 20 april 2020 zijn door het lid van uw raad K, Hooijmans op grond van het Reglement van orde voor de raad aan ons college vragen gesteld inzake gemeentelijk beleid inzake corona. De antwoorden treft u hieronder aan.

Vraag 1
Welke financiële instrumenten (zoals het opschuiven van de betalingsverplichtingen jegens de gemeente tot een latere datum, gespreide betaling van dergelijke verplichtingen over een langere periode, korting op of kwijtschelding van die betalingsverplichtingen) of eventueel andere vormen van ondersteuning zet het college in voor verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en sport?

Antwoord
Het ondersteuningspakket van de gemeente Maasdriel voor verenigingen, stichtingen en exploitanten voor maatschappelijk vastgoed ziet er als volgt uit;

 1. Versnellen betalingen; we gaan ervoor zorgen dat we nog sneller gaan betalen, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, mits de betreffende factuur (de prestatielevering) akkoord is bevonden.
 2. betaaltermijn: voor de facturen die wij als gemeente uitsturen gaan we de betaaltermijn verdubbelen.
 3. Uitstel verlenen van betalingen / niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen / coulant zijn met betalingsregelingen
 4. Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan
 5. De activiteitensubsidies voor verenigingen zullen in 2022 lager uitvallen om ze dit jaar niet al hun geplande activiteiten kunnen uitvoeren. Dit willen we voorkomen door bij de aanvraag van 2021 te inventariseren welke activiteiten zijn afgelast in 2020. Deze worden dan meegerekend in 2022. We gaan hier als gemeente coulant mee om. Betreft de huur: De subsidie die de verenigingen hebben ontvangen om de huur te betalen (35%) dient afgedragen te worden aan de verhuurder van het pand, dorpshuizen, overige accommodaties of MFC’s, waar de vereniging gebruik van maakt. Dit betekent voor:
  1. Verenigingen die rechtstreeks een zaal huren van de gemeente dat de overige huuronkosten (65%) voor de uren waarin de vereniging geen gebruik maakt van het pand over deze periode, zal worden verrekend met de factuur voor het tweede halfjaar.
  2. Verenigingen die huren bij dorpshuizen, overige accommodaties en MFC’s. De inzet is dat de huuronkosten van de verenigingen bij de dorpshuizen, overige accommodaties en MFC’s deels komen te vervallen (65%) over de periode dat men niet mag samenkomen/accommodatie niet kan gebruiken. We zullen coulant omgaan met de eventuele subsidie huur 2022.
 6. Exploitatie maatschappelijk vastgoed: wanneer de regelingen van de Rijksoverheid niet afdoende zijn wordt per geval, in samenspraak met de exploitant, naar een mogelijke oplossing gezocht.

Vraag 2
Heeft de gemeente aanvragen voor dergelijke (financieel) steun reeds ontvangen van verenigingen en organisaties? Om hoeveel verenigingen en organisaties gaat het tot dusver? Betreft dit alle verenigingen en organisaties op dit gebied in onze gemeente?

Antwoord
We hebben per 14 mei 2020 vijftien aanvragen van verenigingen ontvangen en 2 vanuit dorpshuizen. Dit is een klein percentage van het aantal verenigingen en organisaties in Maasdriel.

Vraag 3
Is het college voornemens die ontbrekende verenigingen en organisaties actief te benaderen ten einde hen (financiële) steun aan te bieden indien nodig? Zo ja, wanneer gaat dat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De verenigingen worden niet actief benaderd. Het ondersteuningspakket voor verenigingen, stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed staat op de gemeentelijke website. Verenigingen en organisaties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard onderhouden wij nauw contact met de verenigingen.

Vraag 4
Zijn alle aanvragen om (financiële) steun gehonoreerd? Zo ja, welke bedrag is daar tot nu toe mee gemoeid? Graag qua euro’s en qua aantal aanvragende organisaties en verenigingen uitsplitsen naar opschorten, gespreide betaling, korting en kwijtschelding? Zo nee, op welke gronden zijn die aanvragen afgewezen?

Antwoord
Alle sportverenigingen die een sporthal huren van de gemeente, totaal 16 huurders, hebben het bericht ontvangen dat de huur over de periode dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de sporthal, verrekend wordt met de huur over het tweede halfjaar of wordt terugbetaald. Met deze teruggave/verrekening is een totaalbedrag gemoeid van € 14.135,-. Een aantal commerciële huurders heeft een voorstel ontvangen om gedurende 3 maanden geen huur te hoeven betalen onder de voorwaarde dat zij deze huurachterstand voor 31 december 2020 weer hebben ingehaald. Per saldo kost dit de gemeente vooralsnog geen geld. Aan een aantal andere partijen, die op termijn verwachten in financiële problemen te komen, is vooralsnog geen financiële regeling aangeboden. Wel is aangegeven dat als de omstandigheden wijzigen er op basis van aanvullende informatie nader in overleg met de gemeente kan worden getreden.

Vraag 5
Heeft het college in het kader van de coronacrisis ook regelingen getroffen met huurders van gemeentelijk onroerend goed? Zo ja, om welke regelingen gaat dit? Welk bedrag is daar tot nu toe mee gemoed?

Antwoord
Zie het antwoord bij vraag 4

Vraag 6
Worden aan de onder 5 genoemde huurders nadere voorwaarden gesteld aangaande de opstelling van die huurders naar hun gebruikers of huurders van hun faciliteiten op het moment dat die financieel klem komen te zitten vanwege de Lock down en de coronacrisis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe luiden die nadere voorwaarden?

Antwoord
Ja, er wordt als voorwaarde gesteld dat zij dezelfde regeling aan hun huurders moeten voorleggen die wij aan hen voorstellen.

Vraag 7
Uit signalen die ons bereiken, blijkt dat de huurder van De Kreek Optisport, zijn huurders volledig houdt aan hun betalingsverplichting jegens de verhuurder, terwijl het complex – uiteraard- gesloten is voor publiek. Is dit bekend bij het college?

Antwoord
Dit is bij ons bekend. Vandaar dat wij als voorwaarde voor het opschorten van de huur als voorwaarde hebben gesteld dat eenzelfde regeling ook aan hun gebruikers moet worden aangeboden. Wij zijn in afwachting van de uitwerking van de regeling van het steunpakket van vereniging Sport en Gemeenten.

Vraag 8
Welke stappen gaat het college op basis van deze informatie ondernemen richting Optisport ic de huurders van Optisport?

Antwoord
Zie antwoord 6 en 7.

X