Verkoop van Alcoholische dranken

  1. Home
  2. Onze vragen
  3. Verkoop van Alcoholische dranken

Op 16 november 2020 heeft het lid van uw raad, de heer N.J. Hooijmans, op grond van het Reglement van orde voor de raad aan ons college vragen gesteld. De antwoorden treft u hieronder aan.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van het besluit van de Veiligheidsregio om verkoop van alcoholische dranken door horecabedrijven aan particulieren niet langer te gedogen?

Antwoord

De Veiligheidsregio (als bevoegd gezag) heeft in het overleg van 29 oktober 2020 negatief gereageerd op de vraag of bezorging van alcohol aan particulieren door een horecabedrijf opnieuw gedoogd kan worden. Het advies vanuit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is om verkoop van alcoholische dranken door horecabedrijven voor elders dan ter plaatse niet meer te gedogen. Dit advies is vervolgens in het GBT (Gemeentelijk Beleidsteam) van 6 november 2020 besproken en overgenomen. Het verslag van dit overleg is naar alle portefeuillehouders die dit betreft gestuurd.

Vraag 2

Wat is de reden dat dit tijdens de eerste coronagolf wel werd gedoogd en nu is besloten dat niet langer te doen in de tweede golf? Welke veiligheidsoverwegingen liggen hier aan ten grondslag?

Antwoord

Tijdens de eerste coronagolf is het verkopen van alcoholische drank voor gebruik elders dan ter plaatse gedoogd, zodat de horeca toch nog een extra bron van inkomsten heeft naast het afhalen en/of bezorgen van maaltijden. Verkoop van alcoholische dranken door de horecabedrijven is in het huidige tijdsbeeld niet passend mede gezien de verbodsbepalingen in de noodverordening op het gebruik of het bij zich hebben van alcohol. Alcoholgebruik kan leiden tot het minder strikt naleven van de coronamaatregelen.

Vraag 3

Is het college het met de VVD eens dat horecabedrijven het op dit moment al erg zwaar hebben en dat nog meer maatregelen niet bijdragen aan hun overlevingskansen?

Antwoord

Het college is zich bewust van het feit dat de horecabedrijven erg te lijden hebben onder de huidige maatregelen tegen het coronavirus. Het kabinet stelt echter extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt erg langzaam terug, waardoor het noodzakelijk is om nu in de tweede golf strakker met de regels om te gaan. Op basis van de Drank- en Horecawet (artikel 13) is het een horecabedrijf met een drank- en horecavergunning verboden om alcoholische dranken te verkopen om elders dan ter plaatse te nuttigen. Het mag alleen in het horecabedrijf zelf of op het bijbehorende terras. Met het niet meer gedogen van de verkoop van alcoholische dranken door de horecabedrijven geeft de Veiligheidsregio hiermee uitvoering aan de door de rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Vraag 4

Ziet het college kans dit, uiteraard binnen de richtlijnen (dus verkoop tot 20.00 uur) lokaal zo snel mogelijk terug te draaien?

Antwoord

Nee, het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft als bevoegd gezag nadrukkelijk geadviseerd om bezorging van alcoholische dranken aan particulieren door horecabedrijven niet meer te gedogen en volgt hiermee de landelijk lijn van de noodverordening. De betreffende portefeuillehouders hebben dit advies overgenomen.

X