Beantwoording vragen VVD over PHTB

  1. Home
  2. Onze vragen
  3. Beantwoording vragen VVD over PHTB

Op 16 december 2020 heeft raadslid N.J. Hooijmans, op grond van het Reglement van orde voor de raad, vragen gesteld aan ons college. De antwoorden treft u hieronder aan.

Vooraf

Vooraf merken we op dat de beantwoording van deze vragen later is dan gebruikelijk omdat we ervan uitgingen dat de vragen met de mail van de portefeuillehouder van 21 december 2020 en met de digitale bijeenkomst van 25 januari 2021 zouden zijn beantwoord en afgehandeld. Tijdens de bijeenkomst heeft de VVD echter aangegeven ook nog een schriftelijk antwoord te willen.

Vraag 1
Wat is de ware reden voor het uitstel van de geplande bijeenkomst van dinsdag 15 december 2020 inzake de raadsdiscussie over herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt? (Als dit COVID-19 is dan had deze sessie gelet op de actualiteit over de “Grote Ingh “ook digitaal door kunnen gaan.)

Antwoord
De reden voor het uitstel van de geplande bijeenkomst, was de afgekondigde lockdown op maandagavond 14 december 2020 en niets anders dan dat. Een digitale bijeenkomst had niemand zijn voorkeur en bovendien vraagt een digitale discussieavond een heel andere en ook uitgebreide voorbereiding, hetgeen last minute niet meer te realiseren was.

Vraag 2
De VVD-fractie heeft het afgelopen jaar meerdere malen bij wethouder De Vries aangedrongen om in overleg te treden met de bewoners/ondernemers van de omgeving van de Grote Ingh, die ondanks zijn toezegging voor de zomer, dit tot op heden nog niet is nagekomen. Wat is hier de reden van?

Antwoord
De gevoelens en standpunten van de inwoners en ondernemers uit de Grote Ingh zijn bekend. Ook is er begrip voor dat er weerstand is tegen het herstructureringsbeleid. Feit is evenwel dat het vastgesteld beleid (en regelgeving) is, waar college en PHTB zich aan moeten houden.

Omdat in een overleg pas echt meerwaarde wordt gezien als er van uw raad duidelijkheid is over eventuele aanpassingen in het geldende beleid, is met het inplannen van een bijeenkomst met inwoners/ondernemers gewacht. Helaas zijn vanwege omstandigheden de geplande bijeenkomsten met uw raad enkele malen uitgesteld en is dus ook het inplannen van een bijeenkomst met de bewoners/ondernemers uitgebleven.

Het overleg wordt dus zeker nog wel gevoerd maar pas nadat met uw raad hierover van gedachten is gewisseld. Overigens is corona ook een belemmerende factor bij het organiseren van een fysieke bijeenkomst met inwoners.

Vraag 3
In de unaniem aangenomen motie M2020-16 van 9 juli 2020 staan bij de overwegingen een aantal punten (punt 4, 6, en 7) die de drive zijn van deze motie om het college te bewegen actie te ondernemen en duidelijkheid te scheppen. Welke stappen zijn er genomen om plannen ten uitvoer te brengen, en welke zijn deze plannen?

Antwoord
De portefeuillehouder heeft in zijn mail van 21 december 2020 aangegeven dat de schriftelijke vragen en de beantwoording van motie M2020-16 in de bijeenkomst op 25 januari zouden worden behandeld en beantwoord en dat daarmee ook geen aanleiding meer werd gezien om de vragen ook nog schriftelijk te beantwoorden. In de bijeenkomst van 25 januari jl. is dat ook gedaan. In aanloop naar die bijeenkomst is intern bezien welke voor- en nadelen er bij een eigenstandige uittreding zijn in verhouding tot een algehele ontbinding. Dat is in de bijeenkomst van 25 januari ook met u gedeeld. Duidelijk is geworden dat er nagenoeg geen voordelen zijn maar wel veel nadelen. Verder is tussentijds in het bestuur van het PHTB enkele malen gesproken over de uitkomsten van de evaluatie van het PHTB, door Berenschot, en een eventueel vervroegde algehele ontbinding van het PHTB. De optie van een eigenstandige ontbinding is daarmee nagenoeg geheel niet meer interessant. Mede gelet op de signalen uit uw raad en motie M2020-16 is vanuit Maasdriel in het DB van het PHTB een positieve grondhouding uitgesproken voor een vervroegde algehele ontbinding. Zoals reeds gemeld is het plan nu om te werken aan een algehele ontbinding in uiterlijk 2022.

Vraag 4
In punt 3 van de motie verzoekt het college; De resultaten van dit onderzoek inclusief een raadsvoorstel in Q4 van 2020 aan de gemeenteraad voor te leggen, onze vraag is hierbij, waarom is dit gelet op de actualiteit van dit moment niet gebeurd?

Antwoord
Zoals onder vraag 3 al is aangegeven heeft de portefeuillehouder in zijn mail van 21 december 2020 aangegeven dat de motie (M2020-16) in de bijeenkomst op 25 januari 2021 zou worden behandeld en beantwoord, zoals ook is gebeurd. Dit was in navolging van het besluit in het Presidium van 10 november 2020 om de afhandeling van de motie even te parkeren.

Vraag 5
In onze visie/mening hebben de bewoners/ondernemers van het gebied de Grote Ingh na jarenlang niet te zijn geïnformeerd, recht op duidelijkheid!! Wanneer mogen deze bewoners/ondernemers deze informatie van het college ontvangen?

Antwoord
Het college is van mening dat de inwoners en ondernemers wel altijd correct zijn geïnformeerd. Helaas konden we niet altijd ingaan op wensen vanwege strijdigheid met het geldende herstructureringsbeleid. Zoals aangegeven bij vraag 2 is er het voornemen om binnen afzienbare tijd een bijeenkomst te beleggen met ondernemers/inwoners.

Vraag 6
Wat zijn de kosten om vroegtijdig uit het PHTB te stappen? Zoals in de motie onder punt 2 verzocht wordt.

Antwoord
In de bijeenkomst van 25 januari jl. zijn wij ingegaan op deze vraag. Het is lastig om de kosten vooraf precies te kunnen berekenen. De kosten zijn namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Bovendien moet menskracht en specifieke kennis worden ingehuurd, de kosten daarvan komen geheel voor rekening van de uittredende partij. Uit een globale berekening van een mogelijke variant van een uittreding blijkt dat de kosten kunnen oplopen tot ca. €180.000,-. Dit is slechts een zeer globale raming, niet uit te sluiten is dat dit bedrag nog hoger uitvalt. Bij een algehele ontbinding van een gemeenschappelijke regeling worden de kosten hiervan gedeeld en dat is financieel voordeliger.

X