Samen sterker

verder.

Join our team

Toelichting verlaten raadsvergadering 27 mei 2020

Geachte voorzitter, geacht College en geachte leden van de Raad,

Op 12 mei 2020 zijn door mij (Hans van der Zalm) namens de VVD 85 schriftelijke vragen gesteld, dit onder meer met het oog op het nu aan de orde zijnde agendapunt.

Het agendapunt betreft het voorstel “Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Drielseweg 44/46 Hedel.” (BP1128)

Hoewel ik die vragen (noodgedwongen) nu zelfs ook al voor een tweede keer schriftelijk heb gesteld op 18 mei 2020 terwijl uw college verplicht is om die binnen twee weken te beantwoorden, heb ik tot nu toe niet ontvangen waarom ik heb gevraagd. Ik heb weliswaar een reactie gehad, maar een aantal vragen zijn niet beantwoord en in een aantal gevallen wordt wel gereageerd maar niet met een antwoord op mijn vraag. Immer, als ik u vraag hoe laat het is en u zegt dat ik dat op de klok kan zien als ik die heb, dan klopt het wel wat uw antwoord maar het is geen antwoord op mijn vraag. Zo is dat ook het geval bij een aantal reacties die ik van u kreeg.

Hoewel de VVD er groot belang aan hecht dat ondernemers niet door bureaucratie of in hun ondernemingsactiviteiten worden gehinderd, is het wel een absolute noodzaak dat iedereen in de gemeente Maasdriel op dezelfde wijze wordt behandeld. Niet alleen voor wat betreft de toepassing van voorschriften, maar ook wat betreft de klantvriendelijkheid, snelheid en adequaatheid waarmee door de gemeente gehandeld in voorkomende gevallen. Doet men dat niet, dan wordt daarmee het mes gezet in de rug van onze democratische rechtsstaat. Ook de raadsleden van Maasdriel hebben de plicht om er op toe te zien dat de gemeente integer acteert en de VVD fractie neemt die plicht serieus.

Wij als VVD fractie hebben de tot nu toe nog niet of gedeeltelijk beantwoorde vragen natuurlijk niet voor niets gesteld. Er zijn allerlei signalen dat er voor wat betreft de integriteit van bestuur in Maasdriel nog wel een en ander voor verbetering vatbaar is (om het maar een eufemistisch te zeggen). Met die vragen proberen wij om onder andere een antwoord te krijgen op de vraag of bij het nu aan de orde zijnde raadsvoorstel de zelfde voorschriften als in andere gevallen op de zelfde manier zijn toegepast op basis van de zelfde voor iedereen kenbare – door de Raad vastgestelde – objectieve criteria. Op dit moment zien wij namelijk dat er ten opzichte van andere gevallen geen sprake is van een gelijke behandeling en de VVD-fractie wil weten of dat wel of niet legitiem is. Die verschillen zouden namelijk ook het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld ernstig dienstverzuim of een ander misdrijf waarvan iedere ambtenaar maar ook een burgemeester dwingend wettelijk verplichts is om aangifte te doen bij de Rijksrecherche of het Openbaar Ministerie en waarvan het Openbaar ministerie verplicht is om procesverbaal op te maken. Als dat het geval zou zijn dan kunnen wij natuurlijk als VVD-fractie niet daaraan (door het toch goedkeuren van het voorstel) meewerken.

Hoewel de VVD fractie het heel graag anders gewild had en van mening is dat ook de belanghebbende ondernemers in deze aangelegenheid niet onnodig gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering, kan en wil de VVD-fractie niet meewerken zolang de door haar aan het College gestelde vragen niet volledig en naar waarheid zijn beantwoord. De VVD fractie protesteert daarom tegen het nu behandelen van het thans voorliggende raadsvoorstel en zal daarom nu onmiddellijk de raadsvergadering verlaten tot het moment dat door de voorzitter het volgende agendapunt aan de orde zal worden gesteld.

Maasdriel, 27 mei 2020
Namens de VVD-fractie in de Gemeenteraad Maasdriel

X
Skip to content