Samen sterker

verder.

Join our team

Aanvullend voorbereidingskrediet plan voetbalvelden Hurwenen

De raad van de gemeente Maasdriel in vergadering bijeen op 7 juli 2022, vult middels dit amendement agendapunt 10 aan op de volgende wijze:

–  Beslispunt 1 ongewijzigd
–  Toe te voegen beslispunt 2 dat luidt:

Voorsorterend op de voortgang van de woningbouw- en gebiedsontwikkeling van de voo malige voetbalvelden in Hurwenen de volgende voorwaarden in acht te nemen:

  1. De balans van wonen, water en groen, ruimte voor bewegen en ontmoeten, te borgen in het vaststellen van een maximale bebouwingsgraad van 47 procent van de beschikbare oppervlakte;
  2. Eventuele opbrengsten uit de woningbouw- en gebiedsontwikkeling komen, naar de letter en geest van amendement A2021-10, niet ten goede aan het HRC’14 complex
  3. Het dorpse karakter van Hurwenen te behouden door de gebiedsontwikkeling voor de voetbalvelden Hurwenen inclusief de aangrenzende speeltuin en dorpshuis De Kil te integreren in de bestaande uitstraling van het dorp;
  4. De cultuurhistorische waarde te onderstrepen door het “kleiwagonnetje” een plek te geven in de gebiedsontwikkeling;
  5. De gemeente neemt, als grondeigenaar, de regie over goede communicatie en participatie met de inwoners en groepen als de dorpsraad en Hart van Hurwenen. Uitgangspunt is dat de gebiedsontwikkeling in eerste instantie is bedoeld voor inwoners van Hurwenen van jong tot oud;
  6. Onderzoek te doen naar en waar mogelijk nieuwe woonvormen mogelijk zijn, zoals ‘Bouwen met lef’, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), projectbouw voor 55+ en voor jongeren (in eigen beheer).

Toelichting door de indieners:

Bovenstaande toevoeging aan het beslispunt van agendapunt 10 is een samenvatting van toezeggingen die zijn voortgekomen uit onderlinge discussie van partijen en de reactie vanuit het College in de Commissie Ruimte van 22 juni 2022. Indieners menen dat het wenselijk is deze toezeggingen als formeel beslispunt vast te leggen in het raadsbesluit, om helderheid te verschaffen voor de toekomst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:

VVD Maasdriel – Ko Hooijmans
D66 Maasdriel – Tom van Engelen

X
Skip to content