Samen sterker

verder.

Join our team

Initiatief raadsvoorstel – Poort van Maasdriel

Poort van Maasdriel

Ontwikkeling en realisatie van de Poort van Maasdriel is van levensbelang voor de continuïteit en groei van ondernemend Maasdriel. De gemeente Maasdriel heeft nu geen uitgeefbare bedrijventerreinen meer beschikbaar waardoor de economische ontwikkeling aanzienlijk is beperkt en bedrijven noodgedwongen voor alternatieve locaties buiten de gemeente (moeten) kiezen. Poort van Maasdriel vooral voor vestiging van bedrijven vanuit de gemeente Maasdriel. Nieuwe bovenregionale bedrijven dienen te kiezen voor Zaltbommel of Hedel. Er is 13,4 hectare bedrijventerrein voorzien in de Poort van Maasdriel. Dit zou wel eens te mager kunnen zijn maar zeker een goede start. Mocht er in de toekomst meer vraag zijn dan kunnen wij dit mogelijk aanpassen om bedrijven te faciliteren.

Door een actieve en snelle ontwikkeling en realisatie van de Poort van Maasdriel krijgt Maasdriel de tools in handen die het thans ontbeert. Door het creëren van een laagdrempelig en aantrekkelijk vestigingsklimaat zullen (lokale) bedrijven kiezen voor Maasdriel hetgeen een stimulans is bedrijfseconomische en maatschappelijke groei. Denk hierbij ook aan de spin-off aan werkgelegenheid en new business aan ondersteunende diensten die realisatie van de Poort van Maasdriel heeft op de gehele gemeente Maasdriel. Uit het Regionaal Programma Werklocaties Rivierenland (2020) blijkt dat er Specifiek voor de gemeente Maasdriel behoefte is aan 5 tot 10 hectare lokaal bedrijventerrein en 5 tot 10 hectare regionaal bedrijventerrein. Dit is een onderzoek uit 2020 waarbij de groei niet heeft stilgestaan. Kortom tijd voor actie!

Ontwikkelen doe je niet alleen dat doe je samen

Voor een voortvarende en succesvolle ontwikkeling van de Poort van Maasdriel is het belangrijk om contacten te hebben en houden met omwonenden, geïnteresseerden maar vooral met de grondeigenaren. Wij staan bij de Poort van Maasdriel voor een actieve grondpolitiek waarbij de gemeente zelf deelneemt als regisseur aan het proces en de ontwikkeling/realisatie van het gebied.

De gemeente zou reeds dit jaar al in gesprek dienen te gaan met de grondeigenaren over de ontwikkeling van het gebied om de kansen, wensen en knelpunten in beeld te brengen. Moderne publiek-private samenwerkingsvormen moeten wij hierbij niet uit de weg gaan. Neem de huidige grondeigenaren mee bij de ontwikkeling en realisatie van de Poort van Maasdriel anders gaat de Poort niet open.

De lokale Poort van Maasdriel

De Poort van Maasdriel is uitermate kansrijk om doorstroom/doorgroei van gewortelde lokale bedrijven naar een grotere lokale locatie te stimuleren. De achterblijvende locaties in de kernen zouden ingevuld kunnen worden door kleinere lokale ondernemers (Single-user of Multi-user in een bedrijfsverzamelgebouw) dan wel samen met de grondeigenaar/ondernemer serieus onderzoeken of een achterblijvende locatie duurzaam herontwikkeld kunnen worden naar een functie passend in bestaande bebouwde omgeving.

Ook zou het mogelijk moeten zijn om langslepende discussie c.q. verplaatsing of expansie wensen van lokale bedrijven te faciliteren/in te passen bij De Poort van Maasdriel. Hierbij denken wij aan realisatie van een crematorium (Uitvaartverzorging Maasdriel/Stork te Hedel), Aannemingsbedrijf Leon van Herwijnen uit Velddriel en andere ondernemers.

Het is belangrijk om het reeds gevestigde bedrijf De Groot Fresh Group B.V., binnen de bestaande wet- en regelgeving, in haar toekomstige uitbreiding te faciliteren waarmee een grote bijdrage wordt geleverd aan het ruimtelijke concept voor een innovatief Agro-business park.

Om op korte termijn invulling te kunnen geven aan wensen die er bij diverse lokale ondernemers leven alsmede de noodzaak tot het alloceren van een aantal bedrijven is het zaak dat er naast deelgebied 1 (Drielseweg) er gefaseerd gestart wordt met zowel deelgebied 2 (Oude Rijksweg-Spoorlijn) als deelgebied 3 (Triangel).

Verzoekt het College voor te bereiden en aan de gemeenteraad 10 november voor te leggen om te besluiten;

 1. Voeren van een actieve grondpolitiek voor de Poort van Maasdriel
 2. Te starten met deelgebied 1 (Drielseweg) en gefaseerd met zowel deelgebied 2 (Oude Rijksweg-

  Spoorlijn) als deelgebied 3 (Triangel).

 3. Opdracht te geven aan het College van Maasdriel om specifiek voor de Poort van Maasdriel
  1. Voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie
  2. Inpassen van lokale ondernemers met wensen aan de Drielseweg in Hedel bijvoorbeeld Uitvaartcentrum Stork
  3. Zeker daar waar het gaat om verplaatsing van bedrijven uit of nabij de woonomgeving en of bedrijven wier bestemming niet overeenkomt met hun bedrijfsvoering , bijvoorbeeld het loonwerkersbedrijf L.van Herwijnen aan de Koestraat te Velddriel
  4. Een goed onderbouwde grondexploitatie, planning en uitvoeringsbegroting te maken en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad

 

VVD Fractie

Ko Hooijmans

X
Skip to content