Samen sterker

verder.

Join our team

Uitbereiding champignon bedrijven

De gemeenteraad,

Constateerde dat:

 • Er op dit moment geen vergroting van het bouwblok mogelijk is voor solitaire
  paddenstoelenbedrijven buiten de intensiveringsgebieden.
 • Komende jaren voor solitaire paddenstoelenbedrijven een verduurzamingsslag gemaakt moet
  worden en daar in veel gevallen geen ruimte voor is binnen het bouwblok.
 • Dat voor deze bedrijven het financieel geen optie kan zijn om te verplaatsen naar het
  intensiveringsgebied.

Overwegende dat:

 • De vergroting van het bouwblok niet zozeer bedoeld is om de productiecapaciteit te verhogen,
  maar om bedrijfsefficiëntie te verbeteren in combinatie met verduurzaming.
 • Dit wel moet passen op de locatie en in de omgeving en in samenspraak met de omgeving
  moet gebeuren.
 • Dit maatwerk betekent per locatie waar vergroting van het bouwblok door initiatiefnemer
  gewenst is.
 • Voor niet-grondgebonden veehouderij al het Plussenbeleidskader is vastgesteld en door de
  gemeente nog verder uitgewerkt moet worden.
 • Het Plussenbeleid een uitbreiding toestaat, mits aanvullende maatregelen van ruimtelijke
  kwaliteit op het gebied van milieu, landschappelijke inpassing en/of fysieke maatregelen op
  het gebied van dien¡relzijn genomen worden.
 • Het Plussenbeleid ook een dialoog met de omgeving als voorwaarde stelt.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of uitbreiding van bouwblokken van solitaire paddenstoelenbedrijven
  opgenomen kan worden in het Plussenbeleid en onder welke voon¡vaarden.
 • Te onderzoeken of naast het verder uitwerken van plussenbeleid voor de niet-grondgebonden
  veehouderij dit kan worden aangevuld met ruimtelijke mogelijkheden voor de solitaire
  paddenstoelen bedrijven.
 • Als dit niet kan, een apart beleidskader te maken voor de solitaire paddenstoelen bedrijven die
  willen verduurzamen en daarvoor uitbreiding nodig kunnen hebben van het bouwblok.
 • Het uitgewerkte Plussenbeleid of het aparte beleidskader ter bespreking en accordering voor
  te leggen aan de gemeenteraad en op te nemen in het bestemmingsplan en/of Omgevingsvisie 2.0.

 

En gaat over tot de orde van de dag

De fracties/raadsleden:

CDA – Q.A. van Dijk
Samen Sterk Maasdriel – A.C.G. de Leeuw
VVD – N.J. Hooijmans

X
Skip to content