Samen sterker

verder.

Join our team

Motie Woonarken aan Den Bol te Kerkdriel en Woonschip te Alem

Geacht college,

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022 Constaterende dat;

 • Wij als VVD fractie in de commissie Samenleving & Financiën vragen hebben gesteld over de woonarken/woonschip en of er overleg is gepleegd met de betrokkenen, en wat het resultaat hiervan is?
 • Antwoord dat werd gegeven dat dit geen onderdeel uitmaakt van voorliggende planontwikkeling.
 • Op basis van kennisname van een brief van de heer Marco v.d. Scheur d.d. 31 -01-2022 en zijn verzoek om in te mogen spreken in de cie. S&F van 1 februari 2022 en de afwijzing hiervan.
 • Er reeds meerdere malen door betrokkenen en hun raadsman de heer Barry Meruma is verzocht om tot overleg te komen, over de toekomstige situatie van de woonboten, zeker omdat de gemeente de grondeigenaren heeft aangeschreven om de ligplaatsen op te zeggen per 01-01-2023.
 • Wij hebben als VVD fractie ook kennis genomen van de door de fractie van Samen Sterk Maasdriel gestelde vragen over ditzelfde onderwerp.
 • Wij vinden het dan ook logisch dat ook de bewoners/eigenaren van de woonboten, vaak al meer dan 20 jaar op deze locatie als ingezetenen van onze gemeente recht hebben op een duidelijk antwoord. Wij beschouwen dat als een zorgplicht van de gemeente!
 • Wij hebben inmiddels ook kennisgenomen van het juridisch advies voor het Collectief Woonboten Kerkdriel van – Habitat Advocaten van MR. B.J. Meruma waaruit blijkt dat;
 • Deze vaststelling dwingt tot de conclusie dat alle ligplaatsen zijn gelegaliseerd op grond van het WvvW – overgangsrecht met als peildatum 1 januari 2018 en waterstaatkundig geen sprake is enig beletsel omdat op grond van de Waterwet aan alle betrokkenen door Rijkswaterstaat ligplaatsvergunning is verleend, zie (bijlage Analyse HABITAT advocaten)

Verzoekt het College;

 1. Om op basis van het geconstateerde in deze motie om, in het geval dat de betrokken grondeigenaren in de ontruiming van de betrokken ligplaatsen, ruimtelijk en fysiek, indicatief te laten onderzoeken:
  – Op welke locaties binnen de gemeente vervangende ligplaatsen ruimtelijk haalbaar en duurzaam kunnen worden ingericht.
  – In goede samenwerking de betrokken eigenaren en hun raadsman te betrekken bij dit onderzoek.
  – Het resultaat van het onderzoek, inclusief een vervolgaanpak met kostenoverzicht uiterlijk voor 1 juni 2022 te agenderen in de raadscommissie Samenleving & Financiën.
 2. De betrokken grondeigenaren per omgaande te berichten dat er geen sprake zal zijn van een handhavingsactie van de zijde van het college, met als doel om de ligplaatsen te doen ontruimen door de grondeigenaren, omdat gebleken is dat daartoe de juridische grondslag ontbreekt.

En gaat over tot de orde van de dag, VVD Maasdriel,

N.J. Hooijmans

X
Skip to content