Samen sterker

verder.

Join our team

Ontwikkel visie Poort van Maasdriel

Beschouwing ontwikkelvisie Poort van Maasdriel ten behoeve van Raadsinformatie brief College

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (M2020-05) waarin het college wordt verzocht om een visie op te stellen voor het lint tussen de A2 en de bebouwde kom van Hedel. Hierbij moet tevens gezocht worden naar mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid. Wat wel bekend was, is dat de gemeente Maasdriel een ondernemende gemeente is en dat er behoefte is aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Dit is goed voor onze lokale economie en biedt kansen om ons Maasdriel langs de A2 te presenteren.

In de periode na besluitvorming is gestart met het proces waarbij ambities zijn opgehaald bij inwoners, gebruikers en eigenaren. Ook aan de Dorpsraad, het ondernemersplatform en de meer traditionele overlegpartners (provincie, waterschap, Pro Rail, Rijkswaterstaat) zijn gevraagd input te leveren.

In de inleiding van de visie geeft de Wethouder aan “Naast flexibiliteit in ontwikkeling vind ik het belangrijk dat we verantwoord omgaan met onze ruimte. De tijd van een traditioneel bedrijventerrein is voorbij. Een concept moet duurzaam zijn en antwoord geven op de omgevingsvraagstukken van nu en toekomst. Dat is ook een voorwaarde die de provincie Gelderland stelt aan nieuwe ontwikkelingen. Ik vind dat we hierin zijn geslaagd.”

Op 24 februari 2022 is gebiedsvisie de Poort van Maasdriel vastgesteld door de Raad. In de programmabegroting zijn middelen gereserveerd om de visie tot uitvoering te brengen.

De gebiedsvisie straalde een hoogwaardige, duurzame en innovatieve ambitie uit. In juni 2023, let op 3 jaar (!!) na het aannemen van de motie 2020-05, blijkt helaas dat er een te grote broek is aangetrokken. De boodschap vanuit het college “Zonder aanpassing ambities geen financieel haalbaar plan. Met aanpassing wel mogelijk.” VVD Maasdriel is voor een goed ondernemers en vestigingsklimaat in de gemeente Maasdriel, lokale ondernemers in het bijzonder. In het VVD Amendement 2022-01 Raad 24 februari 2022 hebben wij reeds ter besluitvorming aan de raad voorgesteld:

Te Besluiten;
De onder 2.3 genoemde 5-1O hectare voor een regionaal bedrijventerrein (kavels tot 2ha). Niet te accorderen en dit bedrijventerrein te bewaren / reserveren voor lokale bedrijven

Met de gebiedsvisie voor ‘deelgebied 3 wordt voorgesteld om een nieuw regionaal bedrijventerrein mogelijk te maken het gaat om 5-1O ha, het betreft het gebied gelegen tussen A2 en de spoorlijn. Niet te accorderen en ook deze gronden in dit gebied te bewaren / reserveren voor lokale bedrijven.

Motivatie hiervoor is dat krapte op de grondmarkt mogelijk leidt tot snelle invulling van bovengenoemde twee gebieden. Hierdoor zullen onze lokale ondernemers, die al de ervaring hebben dat er weinig bedrijventerrein tot hun beschikking is, onze gemeente moeten verlaten. Daarnaast hebben wij als sinds jaar en dag vanuit de Provincie Gelderland alleen maar opvang van lokale bedrijven mogen invullen.

VVD Maasdriel heeft uiteraard een aantal vragen:

Wat is de waarde van de Ontwikkelvisie Poort van Maasdriel als wij binnen een jaar onze ambities moeten bijstellen Normaliter wordt er door een gemeente bij een dergelijke grootschalige ontwikkelvisie een haalbaarheidsstudie/- analyse gemaakt in samenwerking met adviseurs op het gebied van milieu, planologie en verwerving/rentmeester met hier de navolgende aspecten.

 • Kaart plangebied
 • Ruimtelijke aspecten (huidige bestemming, beleidskaders, planologie (oa bodem, archeologie, ecologie, milieu- en -vergunningen, geluid, externe veiligheid)
 • Behoefteonderzoek
 • Ruimtelijke analyse met hindercirkels
 • Schetsontwerp
 • Toelichting op hoofdstructuren
 • (Koppel)kansen zoals
  • allocatie verplaatsing (milieu belastende) bedrijven en functies uit andere lopende dossiers binnen onze gemeente
  • Oplossen waterberging en -retentie
  • Carpooling en car-sharing
  • Ondersteunende logistieke functies
 • Financiële uitvoerbaarheid van het schetsontwerp
  • Eigenaren en functies
  • Geveltaxaties gebaseerd op feitelijke situatie en (milieu)vergunningen o Toets haalbaarheid door middel van een GREX berekening

Zonder economische uitvoerbaarheid heb je geen visie, geen plan maar een luchtkasteel. Bij een gebiedsvisie voor een bedrijventerrein met een relatief (te) laag uitgeefbaar gebied is de ambitie veel hoger dan de harde realiteit. In praktijk zijn dergelijke plannen, zeker op de schaal van Maasdriel, onrealistisch en misschien wel futuristisch te noemen. Wij leven in een fantastische gemeente maar onze gemeente is niet vergelijkbaar met opbrengstpotentieel van de randstad, waar overigens het uitgifte percentage ook hoger is dan de ontwikkelvisie Poort van Maasdriel.

Graag zien wij in de komende raadsinformatie brief de navolgende stukken en antwoorden terug: – Graag ontvangen wij de haalbaarheidsstudie die als onderlegger is gebruikt bij de Ontwikkelvisie Poort van Maasdriel.

 • Was de invloed op de uitvoering/haalbaarheid van de aanwezige (grote) milieucirkels niet eerder bekend? (=onderdeel haalbaarheidsanalyse)
 • Heeft een taxateur/rentmeester of ter zake deskundige een advies gegeven over de verwachte inbrengwaarde vande gronden en opstallen?
 • Hoe denkt het college de verloren tijd in te gaan halen om deze plannen daadwerkelijk te gaan realiseren? – Wat gaat de het college ondernemen om geen last te ondervinden van de verwachte netwerkcongestie in Maasdriel. Dit in relatie tot de ontwikkelingen van bedrijventerrein maar ook de ontwikkeling van agri-business in Maasdriel.
 • Wat gaat het college ondernemen om capaciteit te reserveren op het elektriciteit netwerk voor onsbedrijventerrein Poort van Maasdriel.
 • Hoe gaat het college de realisatie van een onderstation in Velddriel door Liander / Tennet organiseren.

Suggestie proces
Aanpassen haalbare ontwikkelvisie met ruimte voor lokale ondernemers en hierbij koppelkansen meenemen. In zowel deelgebied 2 als 3 zijn agrarische bedrijven met een enorme milieucirkel gevestigd. Deze twee bedrijven staan de realisatie van de plannen in de weg. Wij stellen voor om met beide bedrijven in gesprek gaan met het doel deze te verwerven. Je zou een voortgezet gebruik (pacht/huur of alleen gebruik) na verwerving kunnen afspreken tot het moment dat de gronden aan snee zijn, of de hindercirkel een verdere uitgifte van gronden in de weg staat. Nu doorpakken!!

VVD Maasdriel

Foto door Yvonne Pieters

X
Skip to content